Shonhadji, Nanang, STIE Perbanas Surabaya, Indonesia